นางสาวนภณัฐ ชมพู เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรกิจสารสนเทศ ได้ให้ความรู้และหลักการเก็บข้อมูลกับเครือข่ายภาคสนาม โครงการจ้างที่ปรึกษาทำแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์เรล ลิงก์ ประจำปี 2561 (ครั้งที่ 1 ) ก่อนลงปฏิบัติ ณ ห้องประชุมสวนดุสิตโพล ตึกใหญ่

วัชระ ประสาทแก้ว     
31/01/2561