ปี 2018 "ประเทศนอร์เวย์" มีการพัฒนาประเทศได้ทั่วถึง "ดีที่สุด" ในโลก (The Inclusive Development Index) โดยมีค่าดัชนี 6.08 จาก 7 คะแนน โดยค่าดัชนี The Inclusive Development Index วัดจากองค์ประกอบ 3 ด้าน - การเติบโตและการพัฒนา (Growth and Development) - การมองแบบองค์รวม (Inclusion) - ความเป็นธรรมข้ามรุ่นและความยั่งยืน (Intergenerational Equity and Sustainability)

กิตติพงศ์ อิ่มประคองศิลป์     
25/01/2561