"ประเทศไทย" ทิ้ง "พลาสติก" ลงทะเล ถึง 1.03 ล้านตัน/ปี มากเป็นอันดับ 6 ของโลก (อันดับที่ 1 ประเทศจีน 8.82 ล้านตัน/ปี) โดยข้อมูลจาก เว็บไซค์ของกรีนพีช (ประเทศไทย) (www.greenpeace.org/seasia/th/) มีการนำเสนอบทความ โดยอ้างอิงข้อมูลจากงานวิจัยของ Jenna R. Jambeck ผศ.ด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยจอร์เจีย ที่กล่าวถึงการทิ้งขยะพลาสติกทั้งหมดที่ถูกปล่อยลงทะเลทั่วโลก ซึ่งพบว่าประเทศจีน อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย และเวียดนาม ทิ้งขยะลงทะเลรวมกันคิดเป็นกว่า 60% ของขยะพลาสติกทั้งหมดที่ถูกปล่อยลงทะเลทั่วโลก สามารถสืบค้นข้อมูลได้ที่ : http://www.greenpeace.org/seasia/th/campaigns/Urban-Revolution/plastic-pollution/No-single-use-plastic/Top-10-sources-of-plastic-marine-debris/

กิตติพงศ์ อิ่มประคองศิลป์     
25/01/2561