"แท็กซี่กรุงเทพ" ปนะเทศไทย ค่าโดยสารถูกเป็นอันดับ 7 จาก 80 เมืองทั่วโลก

กิตติพงศ์ อิ่มประคองศิลป์     
22/01/2561