รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาสวนดุสิตโพล เป็นประธานการประชุมประจำเดือนสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 1(10)/2561 โดยมีวาระเรื่องการจัดการพลังงานสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่องสรุปค่าใช้จ่ายประจำเดือน ปีงบประมาณ 2561 และเรื่องการจัดการความรู้ภายในหน่วยงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 10 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมลำพอง2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

วัชระ ประสาทแก้ว     
11/01/2561