นายณัฐพล แย้มฉิม ประธานสวนดุสิตโพล และบุคลากรสวนดุสิตโพล เข้า สวัสดีปีใหม่ 25161 รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประะธานที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการสวนดุสิตโพล

วัชระ ประสาทแก้ว     
09/01/2561