นายณัฐพล แย้มฉิม ประธานสวนดุสิตโพล เป็นประธาน ประชุมสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 9(24)/2560 ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมกาหลา โรงแรมสวนดุสิตเพลส

วัชระ ประสาทแก้ว     
29/11/2560