การประชุมคณะกรรมการอำนวยการสวนดุสิตโพล ครั้งที่ 5/2560 ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 – 15.30 ห้องประชุมสวนดุสิตโพล ตึกใหญ่

วัชระ ประสาทแก้ว     
27/11/2560