การอบรมเชิงปฏิบัติการการวิจัยเพื่อพัฒนางานประจำ (R2R) ระยะที่ 2.1 ให้กับบุคลากรสวนดุสิตโพล ได้รับเกียรติจากอาจารย์พรภัทร อินทรวรพัฒน์ อาจารย์ประศาสน์ นิยม อาจารย์รุ่งโรจน์ เย็นชัยพฤกษ์ และอาจารย์กัญญทอง หรดาล ในการให้ความรู้รวมไปถึงลงลึกองค์ความรู้ลงไปอีกระดับ เริ่มลงข้อมูลในตัวเล่มบทความ ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

กิตติพงศ์ อิ่มประคองศิลป์     
24/11/2560