สวนดุสิตโพลได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.พรภัทร อิทรวรพัฒน์ ดร.ประศาสน์ นิยม อาจาย์รุ่งโรจน์ เย็นชัยพฤกษ์ และ ดร.กัญญทอง หรดาล เป็นวิทยากรอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย ระยะที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ณ ห้อง 202 ชั้น 2 ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

วัชระ ประสาทแก้ว     
09/11/2560