นายณัฐพล แย้มฉิม ประธานสวนดุสิตโพล เป็นประธานการประชุมสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 8(23)/2560 โดยมีวาระการประชุมเรื่อง การจัดการพลังงานสวนดุสิตโพล ประจำเดือนตุลาคม 2560 สรุปค่าใช้จ่ายประจำเดือนตุลาคม ปีงบประมาณ 2561 สรุปการปฎิบัติงานของบุคลากรสวนดุสิตโพล ประจำเดือนกันยายน 2560 ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 24 ตุลาคม 2560

สนธยา แย้มเดช     
30/10/2560