สวนดุสิตโพลจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R) ในระยะที่ 1 ภายใตความมือในการดำเนินงานกับศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ เพื่อพัฒนาบุคลากรของสวนดุสิตโพลให้สามารถจัดทำผลงานวิจัยแบบ R2R ได้แล้วเสร็จและนำไปสู่การพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานได้ในที่สุด โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เหม ทองชัย ที่ปรึกษาอธิการบดี กองบริหารงานบุคคล เป็นผู้กล่าวปิดการอบรม การอบรมครั้งนี้มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรภัทร อินทรวรพัฒน์ เป็นวิทยากร การอบรมนี้จัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2560 ณ ห้อง 202 ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

วัชระ ประสาทแก้ว     
18/10/2560