นายณัฐพล แย้มฉิม ประธานสวนดุสิตโพล เป็นประธานการประชุมสวนดุสิตโพล ครั้งที่ 6(21)/2560 การจัดการพลังงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สรุปค่าใช้จ่ายประจำเดือน ปีงบประมาณ 2560 สรุปการปฏิบัติงานของบุคลากรสวนดุสิตโพล ประจำเดือนกรกฎาคม 2560 ผลการดำเนินงานของฝ่ายธุรกิจวิชาการ ผลการดำเนินงานของฝ่ายบริการวิชาการ ผลการดำเนินงานของฝ่ายสำนักงาน ผลการดำเนินงานของฝ่ายประมวลผล การประชุมประจำเดือนสวนดุสิตโพลครั้งถัดไป วันที่ 23 สิงหาคม 2560เวลา ณ ห้องลิขิต 1โรงแรมสวนดุสิตเพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

วัชระ ประสาทแก้ว     
23/08/2560