นางสาวพบรัก แย้มฉิม ผู้อำนวยการธุรกิจวิชาการนำทีมงานร่วมประเมินผลการรับรู้การจัดกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัย ภายใต้ "โครงการฉันดีมีสุข"

วัชระ ประสาทแก้ว     
08/08/2560