สวนดุสิตโพล ร่วมโครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารให้สัมฤทธิ์ผล โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เหม ทองชัย ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านบริหารงานบุคคล เป็นประธานเปิดการอบรม และได้รับเกียรติจากวิทยากร ดังนี้ ผศ.ดร.ฐานะวัฒนา สุขวงศ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ บรรยายเรื่องการแต่งกายแบบมืออาชีพ และ ผศ.ดร.วัชรพล วิบูลยศริน บรรยายเรื่องการสื่อสารแบบมืออาชีพ โดยมีอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยสวนดุสิตเข้าร่วมอบรม ณ ห้อง 301 ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2560

วัชระ ประสาทแก้ว     
05/07/2560