นายณัฐพล แย้มฉิม ประธานสวนดุสิตโพลและบุคลากรร่วมอบรม โครงการ “การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560” หลักสูตร การบริหารความเสี่ยงเพื่อพัฒนาองค์กร ดร.พรภัทร อินทรวรพัฒน์ (รองผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์) ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยาย ให้ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนากระบวนการและความก้าวหน้าในสายอาชีพได้ ณ ห้อง 201 ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 27 มิถุนายน 2560

วัชระ ประสาทแก้ว     
28/06/2560