เทคนิคการเขียนโครงการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2560 เวลา 8.30 – 17.00 น. ณ ห้อง 201 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

วัชระ ประสาทแก้ว     
01/06/2560