บุคลากรสวนดุสิตโพลร่วม อบรมเชิงปฏิบัติการแผนจัดการความรู้ (KM Plan) เพื่อขับเคลื่อนสมรรถนะของบุคลากรเวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้อง 201 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

วัชระ ประสาทแก้ว     
31/05/2560