นายณัฐพล แย้มฉิม ประธานดำเนินงานสวนดุสิตโพล เป็นประธาน การประชุมสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิตครั้งที่ 2(17)/2560 วันที่ 25 เมษายน 2560 ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 1.1 ประธานที่ปรึษาแจ้งที่ประชุมทราบ 1.2 ประธานดำเนินงานแจ้งที่ประชุมทราบ ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 2.1 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1(16)/2560 ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 3.1 การจัดทำหนังสือ 25 ปี สวนดุสิตโพล 3.2 สรุปค่าใช้จ่ายประจำเดือน ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 3.3 การจัดการความรู้ภายในหน่วยงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 3.4 การจัดการพลังงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องนำเสนอเพื่อพิจารณา 4.1 สรุปการปฏิบัติงานของบุคลากรสวนดุสิตโพลประจำเดือนมีนาคม 2560 ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ 5.1 ผลการดำเนินงานของฝ่ายธุรกิจวิชาการ 5.2 ผลการดำเนินงานของฝ่ายบริการวิชาการ 5.3 ผลการดำเนินงานของฝ่ายสำนักงาน 5.4 ผลการดำเนินงานของฝ่ายประมวลผล 5.5 การประชุมสวนดุสิตโพลครั้งถัดไป ณ ห้องประชุมสำนักงานมหาวิทยาลัย ชั้น 5 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

วัชระ ประสาทแก้ว     
25/04/2560