สวนดุสิตโพลสืบสานประเพณีสงกรานต์รดน้ำขอพรบุคลากรอาวุโส วันที่ 12 เมษายน 2560 ณ ตึกใหญ่ (สวนดุสิตโพล) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

วัชระ ประสาทแก้ว     
20/04/2560