นายณัฐพล แย้มฉิม ประธานดำเนินงานสวนดุสิตโพลเป็นผู้ดำเนินการ การระดมความคิดเห็น เกี่ยวกับสื่อโฆษณานมพร้อมดื่ม วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุม ลำพอง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

วัชระ ประสาทแก้ว     
17/03/2560