นางสาวภัฆฏ์ชนิศา ชัยสุขสุวรรณ และ นางสาวชนันภรณ์ โตประยูร นักวิจัยสวนดุสิตโพล ให้บริการวิชาการโดยการถ่ายทอดความรู้เรื่อง 1. เทคนิคการสืบค้นข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร เพื่อสนับสนุนงาน 2. การเผยแพร่ผลโพลสาธารณะให้กับสื่อมวลชน ให้กับนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 7 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมตึกใหญ่ (สวนดุสิตโพล)

วัชระ ประสาทแก้ว     
07/03/2560