นางสาวนงค์ลักษณ์ โชติวิทยธานินทร์ ฝ่ายบริการวิชาการ ถ่ายทอดความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ (นอกห้องเรียน) เรื่อง 1.English Proficiency Tests 2. ภาษาอังกฤษเพื่อการแพทย์ Medical English – ซีรี่ย์ 3.Massive Online Open Courses (MOOCs) – edX ใหักับนักศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 7 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมตึกใหญ่ (สวนดุสิตโพล)

วัชระ ประสาทแก้ว     
07/03/2560