รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมสวนดุสิตโพล ครั้งที่ 9(15)/2559 พร้อมด้วย นายณัฐพล แย้มฉิม ประธานดำเนินงานสวนดุสิตโพล โดยมีวาระการประชุม เรื่อง สรุปการปฏิบัติงานบุคลากรสวนดุสิตโพลประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 เรื่องสืบเนื่องการจัดทำวารสาร 24 ปี สวนดุสิตโพล การจัดการความรู้ภายในหน่วยงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และสรุปค่าใช้จ่ายประจำเดือน ปีงบประมาณ 2560 ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันอังคารที่ 28 ธันวาคม 2559

วัชระ ประสาทแก้ว     
04/01/2560