สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม นำเสนอผลการสำรวจความเชื่อมั่นของสาธารณชนต่อผลงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยได้รับเกียรติจาก พ.ต.ท.หญิง พรทิพย์ ล.วีระพรรค ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน จากนั้น นายณัฐพล แย้มฉิม ประธานดำเนินงานสวนดุสิตโพล และ รศ.ดร.รุ่งภพ คงฤทธิ์ระจัน หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นำเสนอผลการสำรวจ โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และบุคลากรของกรมสอบสวนคดีพิเศษ เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอ และร่วมแสดงความคิดเห็น ณ ห้องประชุม บีบี 205 ชั้น 2 โรงแรมเซ็นทารา บาย เซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ วันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2559

วัชระ ประสาทแก้ว     
14/12/2559