รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการสวนดุสิตโพลและนายณัฐพล แย้มฉิม ประธานสวนดุสิตโพล เป็นประธานการประชุมสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิตครั้งที่ 5(37)/2562 โดยมีประเด็นดังนี้ แผนจัดหารายได้สวนดุสิตโพล รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4(36)/2562 การจัดการพลังงานสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การจัดการพลังงานสวนดุสิตโพล ประจำเดือนสิงหาคม 2562 สรุปค่าใช้จ่ายประจำเดือน ปีงบประมาณ 2562 สรุปค่าใช้จ่ายประจำเดือน ปีงบประมาณ 2562 การจัดการความรู้ภายในหน่วยงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต การจัดการความรู้ภายในหน่วยงาน และการติดตามงานด้านต่างๆ ตลอดจนผลการดำเนินงานในแต่ละฝ่าย ในวันที่28 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 – 16.30 น.ณ ห้องประชุมสำนักงานมหาวิทยาลัย ชั้น5

วัชระ ประสาทแก้ว     
29/08/2562