สวนดุสิตโพลได้ถ่ายทอดความรู้และฝึกประสบการณ์ให้กับนักศึกษาภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคคณทหารลาดกระบัง จำนวน 5 คน ได้แก่ 1.นางสาวชนัญชิดา ขอเจริญ 2.นางสาวอรรวรรณ โชติวารีรัตน์ 3.นางสาวญาสุมินทร์ นิคมจิต 4.นางสาวดาลิณี งามสง่า 5.นางสาวธนวรรณ สุทาธรรม ระหว่างวันที่ 3 มิถุนายน 2562 -31 กรกฎาคม 2562 และ นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำนวน 1 คน ได้แก่ นายทัศพงษ์ เศวตรพัชร์ ระหว่างวันที่ 10 มิถุนายน 2562 -1 สิงหาคม 2562 ณ อาคารตึกใหญ่ (สวนดุสิตโพล)

วัชระ ประสาทแก้ว     
19/08/2562