สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา และสวนดุสิตโพล ร่วมลงนาม MOU ด้านการวิจัยเรื่องการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของสำนักงานคณะกรรมการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา นายอรรถพล ตรึกตรอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. พร้อมด้วยนายณัฐพล แย้มฉิม ประธานสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านวิจัย ว่าด้วยการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กลุ่มวิจัย สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ดำเนินการวิจัยดังกล่าวขึ้นเพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาในด้านต่างๆ และเพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ที่ปรึกษาเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. และทีมงานสวนดุสิตโพล ร่วมพิธี

วัชระ ประสาทแก้ว     
14/08/2562