นายณัฐพล แย้มฉิม ประธานสวนดุสิตโพล ต้อนรับเด็กที่เข้าร่วมโครงการ Suan Dusit Summer Camp Earn and Learn 2019 ระหว่างวันที่ 1- 31 กรกฎาคม 2562 เพื่อให้เด็กๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้งานและฝึกประสบการณ์โดยตรงในด้านต่างๆ จากผู้ปฏิบัติงานจริงภายในสวนดุสิตโพล โดย นางสาวสิรินดา เสวตสมบูรณ์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาองค์กร เป็นผู้ดูแลในการฝึกงาน ณ อาคารสวนดุสิตโพล

วัชระ ประสาทแก้ว     
22/07/2562