นางสาว มุทิตา สร้อยเพชร ผู้จัดการฝ่ายสารสนเทสสาธารณะ ดร.นงค์ลักษณ์ โชติวิทยธานินทร์ นางสาวภัฏฆ์ชนิศา ชัยสุขสุวรรณ และนางสาวพรพรรณ บัวทอง จัดอบรมกิจกรรม “POP” for Fun Learn 2019 สำหรับเด็กที่เข้าร่วมโครงการ Suan Dusit Summer Camp Earn and Learn 2019 โดยกิจกรรมนี้ช่วยส่งเสริมทักษะการคิดผ่านการตั้งคำถามเพื่อสำรวจหาคำตอบถึงความคิดเห็นต่าง ๆ ของผู้คนที่มีต่อประเด็นหรือเรื่องราวที่สนุกสนาน แปลก และน่าสนใจ โดยใช้เครื่องมือที่เรียกว่า “โพล” รวมถึงการฝึกนำเสนอข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ตาราง แผนภูมิ รูปภาพ ฯลฯ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรม เกม และการลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งผู้เรียนสามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมต่อไป ผู้เรียนจะได้รับการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับ “โพล” ในด้านความหมาย ความสำคัญ วิธีการทำโพล การอ่าน ผลโพล บุคคลสำคัญในแวดวงการทำโพล และองค์กรที่ทำโพล “สวนดุสิตโพล” ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นและสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เรียนเข้าใจงาน “โพล” และ “คนทำโพล” จากผู้ที่มีประสบการณ์จริงโดยตรง วันที่ 3 กรกฎาคม 2562  ณ ห้องประชุมสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

วัชระ ประสาทแก้ว     
05/07/2562