นายณัฐพล แย้มฉิม ประธานสวนดุสิตโพลและบุลลากรนำคณะเจ้าหน้าที่การกีฬาแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ศึกษาดูงาน ณ ประเทศสิงคโปร์ในโครง การสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการทางการกีฬาของการกีฬาแห่งประเทศไทยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 2 - 4 กุมภาพันธ์ 2562

วัชระ ประสาทแก้ว     
05/02/2562