นายณัฐพล แย้มฉิม ประธานสวนดุสิตโพล เป็นประธานการประชุมประจำเดือนสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 1(33)/2562 โดยมีวาระเรื่อง สรุปการปฎิบัติงานของบุคลากรสวนดุสิตโพล สืบเนื่องการจัดการพลังงานสวนดุสิตโพล สรุปค่าใช้จ่ายประจำเดือน ปีงบประมาณ 2562 การจัดการความรู้ภายในหน่วยงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิตการติดตามงานเรื่องการพัฒนาประจำสู่การวิจัย (R2R) ฯลฯ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร. สุขุม เฉลยทรัพย์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการอํานวยการสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าร่วมในการประชุมด้วย เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

วัชระ ประสาทแก้ว     
04/02/2562