รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการอํานวยการสวนดุสิตโพล และ นายณัฐพล แย้มฉิม ประธานสวนดุสิตโพล ได้ต้อนรับและให้โอวาทนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์ คณะวิทยาการจัดการ ที่ศึกษาเข้าปฏิบัติงานเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เป็นระยะเวลาปฏิบัติงาน จำนวน 100 ชั่วโมง นางสาวสิรินดา เสวตสมบูรณ์ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาองค์กร ให้ความรู้เกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเกี่ยวการทำงานสวนดุสิตโพล นางสาวมุทิตา สร้อยเพชร ผู้จัดการฝ่ายสารสนเทศสาธารณะ ให้ความรู้เกี่ยวกับการเก็บข้อมูลและโพลสาธารณะ และนางสาวมฤริณทร์ แตงน้อย ผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์และประมวลผล ให้ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์และประมวลผลแบบสอบถาม ณ ห้องประชุม สวนดุสิตโพล วันที่ 25 มกราคม 2562

วัชระ ประสาทแก้ว     
31/01/2562