ปี 2558 - 2561 63% เด็กไทยที่ถูกดำเนินคดี มาจากครอบครัวที่แยกกันอยู่

วัชระ ประสาทแก้ว     
07/01/2562