ตั้งแต่ปี 2539 - 2560 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) อนุมัติเงินกู้ สร้างโอกาสทางการศึกษา 5.4 ล้านราย คิดเป็นวงเงิน 5.6 แสนล้านบาท

วัชระ ประสาทแก้ว     
03/01/2562