ครอบครัวของประเทศที่ส่งเสริม ให้ "เด็ก" เป็น "ครู" มากที่สุด อินเดีย 54% น้อยที่สุด รัสเซีย 6%

วัชระ ประสาทแก้ว     
28/12/2561