การยกย่องครู ในเวทีโลก ณ วันนี้ มากที่สุด "ชาวจีน" ร้อยละ 81 น้อยที่สุด "ชาวบราซิล" ร้อยละ 9 เฉลี่ยทั่วโลก "ยกย่องครู" ร้อยละ 36

วัชระ ประสาทแก้ว     
25/12/2561