คนไทย... อายุ 15 ปีขึ้นไปรู้หนังสือ อันดับ 86 จาก 171 ประเทศ 92.9% ของประชากร

วัชระ ประสาทแก้ว     
24/12/2561