ชาวสาธารณรัฐชาด ตั้งอยู่ตอนกลางของทวีปแอฟริกา อายุ 15 ปี ขึ้นไปรู้หนังสือน้อยที่สุดในโลก เพียง 22.3%

วัชระ ประสาทแก้ว     
22/12/2561