นายณัฐพล แย้มฉิม ประธานสวนดุสิตโพล และทีมงานสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “การทำโพลสำรวจความคิดเห็น พร้อมเทคนิคและวิธีการใช้เครื่องมือ” ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเฝ้าระวังพฤติกรรมด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยเทคนิคการทำโพลสำรวจความคิดเห็น” ภายใต้โครงการการศึกษาการเปลี่ยนแปลงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี โดยมีนายสมศักดิ์ ศิริวนารังสรรค์ ผู้อำนวยการกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการอบรม ณ ห้องประชุมกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ชั้น 3 อาคาร 4 กรมอนามัย เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561

วัชระ ประสาทแก้ว     
19/12/2561