ผลการทดสอบ PISA ปี 2015 สูงที่สุด สิงคโปร์ 535 คะแนน ต่ำที่สุด เลบานอน ในปวีปเอเซีย 347 คะแนน และประเทศไทย อันดับ 57 จาก 70 ประเทศ 409 คะแนน

วัชระ ประสาทแก้ว     
19/12/2561