ปี 2018 ไทย ความสามารถทางภาษาอังกฤษ อันดับ 64 จาก 88 ประเทศ ได้ 48.54 จากคะแนนเต็ม 100

วัชระ ประสาทแก้ว     
17/12/2561