ปี 2018 สวีเดน ความสามารถทางภาษาอังกฤษ สูง ที่สุดในโลก ได้70.72 จากคะแนนเต็ม 100

วัชระ ประสาทแก้ว     
16/12/2561