ปี 2018 ไทย อัตราการเข้าเรียนมัธยมศึกษา อันดับ 35 จาก 63 ประเทศ ร้อยละ 77.3 ของจำนวนเด็ก (จัดอันดับโดย IMD)

วัชระ ประสาทแก้ว     
14/12/2561