สวนดุสิตโพลจึงได้ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์ ศูนย์บริการทดสอบทางวิชาการ โฮมเบเกอรี่ และกองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดทำโครงการแข่งขันกีฬา Bowling Smile 2 ขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ที่ เมเจอร์ซีนีเพลกซ์ปิ่นเกล้า ชั้น 3 โดยกิจกรรมนี้จะส่งเสริมการสร้างเครือข่ายร่วมกันในการทำงาน การมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เพื่อรองรับการทำงานร่วมกันเป็นทีม และขยายผลไปยังกิจกรรมอื่น ๆ อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต

วัชระ ประสาทแก้ว     
11/12/2561