ปี 2018 ไทย งบประมาณด้านการศึกษา อันดับ 45 จาก 63 ประเทศ ร้อยละ 3.8 ของ GDP (จัดอันดับโดย IMD)

วัชระ ประสาทแก้ว     
11/12/2561