ตุลาคม 2560 - สิงหาคม 2561 เด็กไทย ถูกล่วงละเมิดทางเพศ จำนวน 419 คน ถูกละเมิดจากคนในครอบครัว 151 คน

วัชระ ประสาทแก้ว     
10/12/2561