ปี 2551 - 2560 เด็กไทย เสียชีวิตจาก "การจมน้ำ" 9,574 คน เฉลี่ยปีละ 957 คน

วัชระ ประสาทแก้ว     
08/12/2561