ปี 2561 ไทย ขีดความสามารถในการแข่งขัน อันดับที่ 30 ของโลก ค่าดัชนี 79.45 จากคะแนนเต็ม 100

วัชระ ประสาทแก้ว     
07/12/2561