ปี 2561 สหรัฐอเมริกา ขีดความสามารถด้านการแข่งขัน "สูง" ที่สุในโลก "ได้" 100 คะแนนเต็ม

วัชระ ประสาทแก้ว     
06/12/2561